فالوورشه فروشگاه انواع شماره مجازی از 160+ کشور مختلف ! یکی از بهترین سایت ها در در زمینه فروش شماره مجازی و دیگر خدمات اینستاگرام,تلگرام مفتخر است با بهترین پشتیبانی و ارزانترین قیمت اماده ارایه خدمات به مشتریان باشد 

لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
مستندات API
توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید. https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1
روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URLhttps://www.followershe.com/followershe/wpn/v1
کلید API برای دریافت کلید API باید وارد شوید
گرفتن اعتبار
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/balance
token کلید API شما
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/balance'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/balance', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/balance" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "BALANCE": "100000",
  "CURRENCY": "IRT"
}
لیست سرویس ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/services
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/services'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/services', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/services" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Telegram": {
    "name": "تلگـرام",
    "name_en": "Telegram",
    "description": ""
  },
  "Instagram": {
    "name": "اینستاگرام",
    "name_en": "Instagram",
    "description": ""
  },
  "whatsapp": {
    "name": "واتسـاپ",
    "name_en": "whatsapp",
    "description": ""
  }
}
            
لیست شماره ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
 "russia":{
  "telegram":{
   "beeline":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "matrix":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "megafon":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "mts":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "rostelecom":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "tele2":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "virtual15":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   },
   "yota":{
    "cost":8,
    "count":0,
    "rate": 99.99
   }
  }
 }
}
لیست شماره ها با کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Malaysia": {
    "Telegram": {
      "1": {
        "cost": "90000.0000",
        "count": "6747"
      },
      "10": {
        "cost": "346000.0000",
        "count": "8979"
      }
    },
    "Instagram": {
      "1": {
        "cost": "19200.0000",
        "count": "4434"
      },
      "2": {
        "cost": "32400.0000",
        "count": "3205"
      }
    }
}
لیست شماره ها با سرویس
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?service=$service'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?service=$service', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?service=$service" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{

  "line": {
    "Cape Verde": {
      "2": {
        "cost": "49600.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "53800.0000",
        "count": "2400"
      }
    },
    "Somali": {
      "1": {
        "cost": "35800.0000",
        "count": "2102"
      }
    },
    "Hong Kong": {
      "2": {
        "cost": "33200.0000",
        "count": "1000"
      },
      "1": {
        "cost": "51000.0000",
        "count": "2100"
      }
    },
}
لیست شماره ها با سرویس و کشور
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?country=$country
token کلید API شما
service شناسه سرویس
country شناسه کشور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/numbers?service=$service&country=$country" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{


  "Estonia": {
    "line": {
      "1": {
        "cost": "20000.0000",
        "count": "3869"
      },
      "2": {
        "cost": "17800.0000",
        "count": "32"
      }
    }
  }

}
لیست کشور ها
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/countries
token کلید API شما
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/countries'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/countries', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/countries" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "Myanmar": {
    "name": "میانمار",
    "name_en": "Myanmar",
    "continent": "asia",
    "areacode": "95",
    "emoji": "🇲🇲"
  },
  "Indonesia": {
    "name": "اندونزی",
    "name_en": "Indonesia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "62",
    "emoji": "🇮🇩"
  },
  "Malaysia": {
    "name": "مالزی",
    "name_en": "Malaysia",
    "continent": "asia",
    "areacode": "60",
    "emoji": "🇲🇾"
  }
}
            
خرید شماره
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator
token کلید API شما
country شناسه کشور
service شناسه سرویس
operator شناسه اپراتور
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/number?country=$country&service=$service&operator=$operator" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "number": "+79000381454"
  "areacode": "+7"
  "amount": "21500"
  "time": "00:20:00"
}
بررسی وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/status?id=$id
token کلید API شما
id شناسه سفارش
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/status?id=$id'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/status?id=$id', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/status?id=$id" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "code": "1",
  "status": "PENDING"
}
تغییر وضعیت
پارامتر توضیحات
لینک https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status
token کلید API شما
id شناسه سفارش
status وضعیت جدید
              
$token = 'Your token'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); $headers = array(); $headers[] = 'Authorization: Bearer ' . $token; $headers[] = 'Accept: application/json'; curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); $result = curl_exec($ch); if (curl_errno($ch)) { echo 'Error:' . curl_error($ch); } curl_close($ch);
              
import requests token = 'Your token' headers = { 'Authorization': 'Bearer ' + token, 'Accept': 'application/json', } response = requests.get('https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status', headers=headers)
              
curl "https://www.followershe.com/followershe/wpn/v1/change-status?id=$id&status=$status" \ -H "Authorization: Bearer $token" \ -H "Accept: application/json"
نمونه پاسخ موفق:
{
  "id": "1",
  "status": "PENDING"
}
توضیحات
وضعیت توضیحات
CANCELED لغو شماره: در صورتی قادر به لغو شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
BANNED اعلام مسدودی شماره: در صورتی قادر به اعلام مسدودی شماره خواهید بود که وضعیت شماره در حالت PENDING (در انتظار دریافت کد) باشد. اگر عملیات لغو موفقیت آمیز باشد مبلغ به کیف پول شما برگشت داده خواهد شد
RECEIVED_AGAIN گرفتن کد مجدد: در صورتی می توانید درخواست کد مجدد بدهید که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) باشد.
در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، وضعیت شماره به RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) تغییر می کند.
FINISHED تکمیل درخواست و بستن شماره: در صورتی که کد را دریافت کردید و درخواست دیگری برای دریافت کد مجدد در تایم باقی مانده ندارید.
این دستور فقط در حالتی عمل می کند که شماره در وضعیت RECEIVED (دریافت موفق کد) یا وضعیت RECEIVED_AGAIN (در انتظار دریافت کد مجدد) باشد. در صورت موفق آمیز بودن دستور، وضعیت شماره به FINISHED (تکمیل درخواست) تغییر می کند.

خرید شماره مجازی

با سایت فالوورشه دیگه نگران امن نبودن شماره مجازی نباش! فالوورشه اولین سرویس خرید شماره مجازی  امنه تا بتونید خیلی ساده و راحت اکانت مجازیتون رو در شبکه های مجازی مثل تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و… بسازید
متنوع

#تنوع_زیـاد_شماره

فروش شماره مجازی برای بیش از  160+ کشور از جمله کشور های آسیایی واروپایی هم اکنون در سایت ما در دسترس است.

Exclusive 1

#کاملا_اختصاصی

تمام شماره های مجازی فالوورشه کاملا اختصاصی می باشند و شماره فقط مختص شما خواهد بود.

امنیت بالای شماره

#امنیت_بالای_شماره

مطمئنیم تایید می کنید که در هنگام خرید شماره مجازی، امنیت آن مهم ترین بخش آن است.

بخشی از سرویس های شماره مجازی فالوورشه

خرید شماره مجازی تلگرام
خرید شماره مجازی تلگرام
خرید شماره مجازی اینستاگرام
خرید شماره مجازی اینستاگرام
خرید شماره مجازی واتساپ
خرید شماره مجازی واتساپ
خرید شماره مجازی اپل آیدی
خرید شماره مجازی اپل آیدی
خرید شماره مجازی پی پال
خرید شماره مجازی پی پال
خرید شماره مجازی تیک تاک
خرید شماره مجازی تیک تاک
خرید شماره مجازی لایکی
خرید شماره مجازی لایکی
خرید شماره مجازی ایمو
خرید شماره مجازی ایمو
خرید شماره مجازی وی چت
خرید شماره مجازی تلگرام
خرید شماره مجازی وی کی
خرید شماره مجازی وی کی
خرید شماره مجازی اسنپ چت
خرید شماره مجازی اسنپ چت
خرید شماره مجازی نت فلیکس
خرید شماره مجازی نت فلیکس
خرید شماره مجازی فیسبوک
خرید شماره مجازی فیسبوک
خرید شماره مجازی جیمیل
خرید شماره مجازی جیمیل
خرید شماره مجازی دیس کورد
خرید شماره مجازی دیس کورد
خرید شماره مجازی یاهو
خرید شماره مجازی یاهو
خرید شماره مجازی وایبر
خرید شماره مجازی وایبر
خرید شماره مجازی توییتر
خرید شماره مجازی توییتر
خرید شماره مجازی استیم
خرید شماره مجازی استیم
خرید شماره مجازی لاین
خرید شماره مجازی لاین
خرید شماره مجازی مایکروسافت
خرید شماره مجازی مایکروسافت
خرید شماره مجازی وب مانی
خرید شماره مجازی وب مانی
خرید شماره مجازی بایننس
خرید شماره مجازی بایننس
خرید شماره مجازی اپ گالری
خرید شماره مجازی اپ گالری

سؤالات متداول

برخی سوالاتی که مکررا در رابطه با سرویس ها مشتریان محترم فالوورشه پرسیده اند اینجا به متداول ترین سوالات در این رابطه پرداخته ایم اما چنانچه پاسخ سوال خود را پیدا نکردید، می توانید از طریق شماره زیر با بخش پشتیبانی ما در تماس باشید.

شروع کنید

همه چیز برای شروع کار باید بدانید

بله. شما در حساب کاربری خود در بات فالوور میتوانید اقدام به خرید شماره مجازی از تمام کشورها و تمام سوریس ها مانند شبکه های اجتماعی و سایت های مختلف کنید.

شما در حساب کاربری خود ابتدا کشور مورد نظر را انتخاب میکنید و در ادامه سرویس خود را انتخاب میکنید. بعد از پرداخت مبلغ شماره مجازی جهت استفاده شما بصورت آنی تحویل داده میشود.

بله. شما میتوانید در حساب کاربری خود اقدام به خرید هر تعداد شماره مجازی که نیاز دارید کنید.

بله. شماره های ارائه شده یکبار مصرف است و بعد از استفاده از لیست شماره های ما حذف میشود. توجه داشته باشد که شماره تا زمانی که شما در آن اپلیکیشن و یا سایت آنلاین و حساب شما فعال باشد در اختیار شماست. و وقتی حساب شما غیر فعال یا حذف شود، شماره قایل دسترس نیست.

سیستم شماره مجازی در بات فالوور درصورتی که کد برای شما ارسال نشود، مبلغ را به کیف پول شما واریز میکند و شما میتوانید دوباره اقدام به خرید کنید.

خیر. برای خرید شماره مجازی نیازی به احراز هویت در فالوورشه نیست.

بله ، در صورتی که شماره خراب باشد و کدی به شما تحویل ندهد ، مبلغ به صورت خودکار به حساب پنل شما بازگشت داده میشود ، اما با تست چند شماره مشکل رفع خواهد شد

منظور از شماره مجازی بدون ریپورت، شماره ای است که محدودیتی برای استفاده نداشته باشد، منظور این است که آن شماره مجازی قابلیت ارسال پیام شخصی به افراد را داراست

چرا فالوورشه؟

چرا فالوورشه را انتخاب می کنید

ارزانترین قیمت

فالوورشه ارزانترین مرجع خرید فالوور و لایک ایرانی و غیره می‌باشد و با یک جستجوی ساده می‌توانید صحت این ادعا را بررسی کنید

بدون نیاز به پسورد

تمامی‌ خدمات فالوورشه بدون نیاز به پسورد انجام می‌شوند و شما با خیال راحت می‌توانید برای خود یا دوستانتان سفارش ثبت کنید

انجام سریع سفارشات

پس از پرداخت ، تمام سفارشات در فالوورشه پردازش و بین یک دقیقه تا نهایتا دو ساعت انجام می شود

پشتیبانی 24 ساعته

شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز از طریق تیکت و یا پشتیبانی تلگرام با ما در ارتباط باشید

راهنمای خرید شماره مجازی

احتمالا تا پیش از این، از برنامه‌های ساخت شماره مجازی استفاده کرده‌اید. این برنامه‌های کاربردی که از مدت‌ها قبل توانسته‌اند طرفداران بسیاری جذب خود کنند، کاربران را از خرید شماره مجازی بی‌نیاز می‌سازند؛ زیرا ساخت شماره مجازی با آن‌ها بسیار ساده و دانلود آن‌ها آسان است. میلیون‌ها کاربر به صورت روزانه شماره مجازی اختصاصی خود را با این برنامه‌ها می‌سازند تا به وسیله آن در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، واتساپ و تلگرام یک اکانت مطمئن برای خود ایجاد کنند.

در حال حاضر نمی‌توان از این نرم افزارها استفاده کرد؛ زیرا فیلترینگ شدیدی در آن‌ها وجود دارد که باعث شده کاربران ایرانی توانایی استفاده از آن را نداشته باشند. شما می‌توانید خرید شماره مجازی تمام کشور ها را از سایت فالوورشه انجام دهید و از کیفیت، قیمت ارزان و خدمات قابل اتکای آن اطمینان حاصل کنید. لازم است قبل از خرید شماره مجازی، این متن را به خوبی بخوانید و ابهامات خود را با اطلاعات کامل و جامع آن رفع کنید.

منظور از خرید شماره مجازی

همان‌ طور که می‌دانید، شماره مجازی نوعی آیتم اینترنتی ارزشمند است. همین خاصیت باعث شده تا عمده کاربران در دنیای دیجیتال علاقه شدیدی به خرید شماره مجازی دائمی داشته باشند؛ زیرا می‌توانند به صورت دائمی از آن استفاده کنند و هیچ محدودیتی در دنیای دیجیتال نخواهند داشت. در این میان، شاید برایتان سوال باشد که خرید شماره مجازی چگونه انجام می‌گیرد و چه پروسه‌ای دارد.

شماره‌های مجازی با سرویس‌های هرکدام از کشورها در ارتباط هستند و می‌توان برای تمامی کشورها شماره مجازی ساخت. افرادی که می‌خواهند با شماره یک کشور خاص در دنیای دیجیتالی حضور پیدا کنند، می‌توانند شماره کشور مورد نظر خود را به سادگی بخرند؛ به خصوص حالا که خرید شماره مجازی تمام کشور ها از سایت‌های مطرح و معتبر ممکن است. اگر می‌خواهید شماره مجازی مورد نظرتان را خریداری کنید، بهتر است ابتدا طریقه استفاده از آن را بدانید.

شاید برخی آموزش‌ها برای شماره مجازی رایگان مشاهده کنید که ادعا دارند می‌توانند آموزش ساخت شماره مجازی رایگان را به شما آموزش دهند. به طور کلی حتی اگر این ادعا صحت داشته باشد و شما بتوانید شماره مجازی را به صورت رایگان بسازید، به تنوع بسیار ناچیزی از این شماره‌ها دسترسی خواهید داشت؛ در حالی که شما می‌توانید شماره مجازی بیش از 1200 سرویس را از همین سایت خریداری کنید و تنوع بسیار بالایی از گزینه‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد.

خرید انواع شماره مجازی

قطعا شما هم تجربه استفاده از تمامی شبکه‌های اجتماعی مشهور را دارید. این شبکه‌های اجتماعی برجسته‌ترین عواملی هستند که باعث شده‌اند محبوبیت شماره مجازی دوچندان شود. اگر قصد خرید شماره مجازی را دارید تا در این شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌ها حضور یابید، باید شماره مجازی مخصوص آن نرم افزار را بخرید. خوشبختانه در حال حاضر می‌توان شماره مجازی تمامی این نرم‌افزارها را به سادگی خریداری کرد و هیچ محدودیتی از این نظر وجود ندارد.

شاید از خودتان بپرسید که آیا امکان خرید شماره مجازی برای استفاده در تمامی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد؟ این شماره مجازی می‌تواند ارزش بسیار زیادی داشته و گران قیمت باشد؛ زیرا تنها دلیل ارزان بودن این شماره، این است که کاربران می‌توانند از آن در یک نرم افزار خاص استفاده کنند. بنابراین یقینا این کار ممکن نیست و توصیه می‌کنیم به دنبال خرید چنین شماره‌ای نباشید؛ زیرا قیمت و مشکلات آن‌ها بسیار زیاد خواهد بود. در ادامه، به اختصار انواع شماره مجازی را معرفی می‌کنیم.

خرید شماره مجازی تلگرام

مسلما ایجاد اکانت شخصی در پیامرسان تلگرام، یکی از برجسته‌ترین دلایلی است که کاربران را به خرید شماره مجازی تلگرام ترغیب می‌کند. البته فیلتر شدن تلگرام اخیرا باعث شده تا کاربران تلگرام به سوی پیامرسان واتساپ و نرم افزارهای مشابه بروند؛ اما همچنان تلگرام به عنوان پرکاربرترین پیامرسان موجود در دنیای دیجیتال شناخته می‌‌شود؛ بنابراین کاملا طبیعی است که تعداد زیادی شماره مجازی تلگرام مشاهده کنید که به فروش می‌رسند.

عمده این شماره‌های مجازی ریپورت هستند و کاربرد چندانی برای شما نخواهند داشت. چنانچه تمایل دارید از همان ابتدا از اکانت تلگرام جدید خود استفاده کنید، خرید شماره مجازی ریپورت تلگرام برای شما کاربردی و مفید نخواهد بود؛ بلکه باید به دنبال خرید شماره مجازی بدون ریپورت تلگرام باشید. این نکات همواره حائز اهمیت هستند و مطمئنا در حین خرید شماره‌های مجازی، با چنین مشکلاتی برخورد خواهید داشت.

افرادی که به دنبال خرید شماره هستند، باید بدانند که قیمت شماره‌های بدون ریپورت و باکیفیت بالاتر است. به همین دلیل خرید شماره باکیفیت و گران قیمت به افرادی توصیه می‌شود که می‌خواهند از همان ابتدا از مزایای این شماره مجازی بهره ببرند. شماره‌های مجازی باکیفیت تلگرام امنیت بالایی دارند و می‌توان از آن‌ها تا مدت طولانی و بدون هیچ‌گونه مشکلی استفاده کرد.

خرید شماره مجازی تلگرام

خرید شماره مجازی تلگرام

خرید شماره مجازی تلگرام از تمام کشور ها در پنل کاربری شما در فالوورشه امکانپذیر است، جهت خرید شماره مجازی وارد حساب کاربری خود شوید و سرویس مربوطه را بصورت آنی تحویل بگیرید.

خرید شماره مجازی پی پال

امروزه استفاده از حساب‌های بانکی بین‌المللی، بسیار رایج است و می‌توان کاربرد گسترده آن‌ها را در تمامی کشورهای جهان مشاهده کرد. البته بدیهی است که تحریم‌های اعمال شده بر علیه کشور ایران در امکان افتتاح حساب بانکی بی‌المللی نیز تاثیر گذاشته و باعث شده ایرانیان از افتتاح حساب در بانک‌های جهانی همچون پی پال بی‌نصیب باشند. این مژده را به شما می‌دهیم که در حال حاضر می‌توان با خرید شماره مجازی پی پال، پروسه افتتاح حساب در این بانک را ممکن ساخت.

عموما حین افتتاح حساب پی پال، یک شماره موبایل خارجی از شما تقاضا می‌شود که باید آن را وارد کنید؛ سپس سیستم یک کد تایید به این شماره ارسال می‌کند که باید آن را برای اثبات مالکیت شماره به پی پال ارائه دهید. از آنجایی که شماره‌های ایرانی در پی پال فیلتر هستند، تا به حال عده کثیری از ایرانیانی که نسبت به افتتاح حساب پی پال اقدام کرده‌اند با شکست مواجه شدند؛ اما خرید شماره مجازی پی پال، بهترین راه نجات برای آن‌ها بوده است.

کافی است تمامی اقدامات ساده و عادی را برای افتتاح حساب پی پال انجام دهید و در مرحله ورود شماره، شماره مجازی خریداری شده را به بانک پی پال ارائه کنید. این بانک یک کد تایید به این شماره می‌فرستد که وسیله‌ای برای افتتاح حساب پی پال است. شما می‌توانید این کد را از فروشگاهی که خرید خود را از آن انجام داده‌اید، تحویل بگیرید و حساب پی پال خود را با موفقیت افتتاح کنید. در حال حاضر خرید شماره مجازی پی پل از سایت فالوورشه ممکن است.

البته شایان ذکر است که برخی محدودیت‌های دیگر در افتتاح حساب بانکی پی پال وجود دارد که باید فکری برای دور زدن آن‌ها داشته باشید. اما در کل می‌توان مشکل شماره موبایل را برجسته‌ترین مانع در این مسیر به شمار آورد؛ بنابراین خرید شماره مجازی پی پال بزرگ‌ترین موانع را از مسیر شما برمی‌دارد.

خرید شماره مجازی واتساپ

همگی با نام پیامرسان واتساپ آشنا هستیم. واتساپ با وجود اینکه مشکلات و نقص‌های بسیار زیادی دارد، همچنان به عنوان یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در جهان شناخته می‌شود. تا پیش از این به فکر هیچ‌کدام از کاربران نمی‌رسید که بتوانند با خرید شماره مجازی واتساپ، یک اکانت برای خود بسازند؛ زیرا واتساپ امنیت بسیار بالایی دارد و چنین اتفاقاتی به وفور مشاهده نمی‎‌شود.

با وجود اینکه انتقادات کاربران از درجا زدن واتساپ در سرتاسر جهان مشاهده می‌شود، اما این اتفاق موجب کاهش محبوبیت آن نشده است. به همین دلیل می‌توان کاربرانی را در دنیای دیجیتال مشاهده کرد که سخت به دنبال خرید شماره مجازی واتساپ برای خود هستند؛ زیرا با استفاده از شماره مجازی می‌توان یک اکانت مطمئن در پیامرسان امن و مطمئن واتساپ ایجاد کرد.

مبرهن است که ایجاد اکانت در پیامرسان واتساپ به اندازه تلگرام و پی پال سخت نیست و می‌توان در عرض چند دقیقه، یک اکانت شخصی در این نرم افزار ایجاد کرد.

خرید شماره مجازی واتساپ

خرید شماره مجازی واتساپ

خرید شماره مجازی واتساپ از تمام کشور ها در پنل کاربری شما در فالوورشه امکانپذیر است، جهت خرید شماره مجازی وارد حساب کاربری خود شوید و سرویس مربوطه را بصورت آنی تحویل بگیرید.

خرید شماره مجازی اپل آیدی

موردی که شاید زیاد با آن مواجه نشده باشید، شماره مجازی برای اپل آیدی است. در دوران امروزی که شرکت اپل بخش بزرگی از بازار موبایل و دنیای دیجیتالی را به خود اختصاص داده، عده کثیری از کاربران به دنبال ایجاد اکانت اپل آیدی با شماره مجازی هستند. شماره مجازی به عنوان یک شماره مطمئن، مزایا و امکانات اکانت اپل آیدی را در اختیار شما می‌گذارد. به همین دلیل است که خرید شماره مجازی اپل آیدی برای کاربران آگاه تا این اندازه اهمیت دارد.

البته مسلما عمده کاربرانی که گوشی اپل دارند، می‌توانند بدون مشکل اکانت اختصاصی خود را در اپل آیدی بسازند؛ اما ایجاد این اکانت به واسطه شماره مجازی، دسترسی شما را به امکانات و قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن فعال می‌کند. به خصوص از آنجایی که شرکت اپل در کشور آمریکا فعالیت دارد، باعث شده تا تحریم‌ها تاثیر مستقیمی بر روی قیمت و امکانات این موبایل‌ها داشته باشند و محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی ایجاد کنند.

شما با خرید شماره مجازی اپل آیدی، در واقع خود را به عنوان یک کاربر خارجی به اپل آیدی معرفی می‌کنید؛ چراکه سرویس شماره مجازی، متعلق به یکی از کشورهای خارجی است که شما می‌توانید آن کشور را انتخاب کنید. برای اینکه در حین خرید شماره با گزینه‌های ممکن آشنایی داشته باشید، در انتهای این مطلب توضیحاتی مختصر از این کشورها ارائه خواهیم کرد.

خرید شماره مجازی اینستاگرام

در نهایت، نوبت به اصلی‌ترین و پرکاربرترین نرم افزار پیامرسان و شبکه اجتماعی می‌رسد. یقینا بیشتر از نصف مردم در اینستاگرام فعالیت دارند و می‌خواهند با چندین اکانت اینستاگرام، فعالیت خود را در اینستاگرام گسترش دهند؛ زیرا اینستاگرام دارای یک فضای بسیار جذاب برای کاربران است و کاربران از داشتن یک اکانت امن و مطمئن استقبال می‌کنند. با توجه به تعداد کاربران اینستاگرام، می‌توان به جرئت گفت خرید شماره مجازی اینستاگرام بیشتر از انواع ذکر شده دیگر طرفدار دارد.

لازم به ذکر است که شما می‌توانید از ایمیل نیز برای ایجاد اکانت اینستاگرام استفاده کنید. اینستاگرام برای راحتی کاربران خود، دو راه برای ایجاد اکانت اینستاگرام در اختیار آن‌ها قرار داده است؛ به طوری که افراد در ساخت اکانت اینستاگرام محدودیت چندانی ندارند و می‌توانند با ایمیل و شماره موبایل خود این کار را انجام دهند. بنابراین شما می‌توانید بین خرید شماره مجازی اینستاگرام و ایجاد ایمیل برای خودتان، یک مورد را انتخاب کنید.

به عبارتی دیگر اگر بخواهید یک اکانت امن و ناشناخته در اینستاگرام ایجاد کنید، ایمیل نمی‌تواند برای شما کاربردی باشد؛ زیرا کاملا قابل حدس است و شماره موبایل شخصی خودتان را نیز برای ایجاد این ایمیل وارد کرده‌اید. تنها راه برای ایجاد یک اکانت ناشناخته و به اصطلاح روح، خرید شماره مجازی اینستاگرام است.

با وجود این شماره‌های مجازی مطمئن، شما می‌‌توانید به تعداد دلخواه اکانت اینستاگرام ایجاد کنید. این شماره‌های مجازی نیز کیفیت متنوعی دارند که شما باید با توجه به هدف و بودجه خود، یکی را به دلخواه انتخاب کنید. اگر می‌خواهید یک اکانت اینستاگرام با تمامی امکانات و بدون ریپورت داشته باشید، باید در انتخاب و خرید شماره مجازی اینستاگرام به کیفیت شماره مورد نظرتان توجه کنید.

خرید شماره مجازی اینستاگرام

خرید شماره مجازی اینستاگرام

خرید شماره مجازی اینستاگرام از تمام کشور ها در پنل کاربری شما در فالوورشه امکانپذیر است، جهت خرید شماره مجازی وارد حساب کاربری خود شوید و سرویس مربوطه را بصورت آنی تحویل بگیرید.

خرید شماره مجازی خارجی

حال که انواع شماره مجازی را شناختید، نوبت به معرفی کشورهای خارجی ارائه‌دهنده می‌رسد. امروزه تقاضای خرید شماره مجازی از تمام کشورها به قدری زیاد است که می‌توان تعداد زیاد سرویس‌دهندگان فعال در بازار را مشاهده کرد. البته در مورد اینکه عمده آن‌ها کاربرد چندانی ندارند، شک نداشته باشید. سرویس‌دهندگان مطرح و قابل اعتماد همواره سیاست مشتری مداری دارند و در جلب رضایت مشتریان خود موفق عمل می‌کنند.

بدون شک شما می‌توانید شماره مجازی تمامی کشورها را از سایت فالوورشه خریداری کنید. در حال حاضر امکان خرید شماره مجازی بیش از 180 کشور از این سایت وجود دارد و شما هیچ محدودیتی در خرید شماره مجازی مورد نظرتان نخواهید داشت. از این رو، فالوورشه با 1200 سرویس همکاری دارد که باعث شده تقریبا تمام نیازهای شما را تامین کند. برای آشنایی بیشتر، محبوب‌ترین شماره‌های مجازی را شرح می‌دهیم.

خرید شماره مجازی روسیه

کشور روسیه به واسطه سیاست قدرتمندی که در سرتاسر جهان دارد، از اعتبار بسیار خوبی برخوردار است. به همین دلیل می‌توان محبوبیت و ارزش خرید شماره مجازی روسیه را در دنیای دیجیتال مشاهده کرد. مرکز فعالیت تلگرام، به کشور روسیه بازمی‌گردد و مطمئنا شماره مجازی روسیه بهترین گزینه برای ساخت اکانت تلگرام به شمار می‌رود. پیش شماره روسیه 7+ است که در جایگاه خود، جذابیت و سادگی مناسبی دارد.

خرید شماره مجازی کانادا

خرید شماره مجازی کشور کانادا میان کاربران محبوبیت چندانی ندارد؛ زیرا معتقدند که شماره‌های مجازی بهتر و معتبرتری وجود دارد. پیش شماره کانادا 1+ است که همانند پیش شماره کشور آمریکا، سادگی و جذابیت قابل تحسینی دارد.

خرید شماره مجازی آمریکا

همان‌‌ طور که انتظار می‌رفت، نام شماره مجازی آمریکا را نیز در این میان مشاهده می‌کنیم. شما با خرید شماره مجازی آمریکا، می‌توانید از تمامی امکانات و مزایای موجود بهره‌مند شوید؛ زیرا اعتبار شماره مجازی شما کاملا به کشور ارائه‌دهنده سرویس آن بستگی دارد. با این وجود، یقینا شما کشوری قدرتمندتر از آمریکا پیدا نخواهید کرد!

باید توجه داشت که کیفیت شماره‌های مجازی آمریکا بسیار باکیفیت و قابل استناد هستند؛ اما در کل شما نمی‌توانید از یک شماره مجازی آمریکایی جهت ایجاد اکانت در تمام پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. در بخش قبلی نیز توضیح دادیم که هرکدام از انواع شماره مجازی برای ایجاد اکانت در یک نرم افزار خاص کاربرد دارند. اما شما میتوانید با خرید شماره مجازی گوگل ویس آمریکا ، بدون محدودیت در 99 درصد سایت ها ثبت نام کنید و شماره گوگل ویس بر خلاف شماره مجازی معمولی، دائمی هستند و قابلیت دریافت بینهایت پیام از هر سرویس را دارند. پیش شماره کشورآمریکا با عدد 1+ برای کاربران بسیار جذاب است و می‌توان آن را به سادگی و تا مدت طولانی استفاده کرد.

خرید شماره مجازی انگلیس

شماره مجازی کشور انگلیس نیز همانند آمریکا، اعتبار و کیفیت بالایی دارد. به طور کلی شما می‌توانید انواع شماره مجازی انگلستان را از فروشگاه‌های شماره مجازی خریداری کنید؛ زیرا تقاضای چند صد هزار کاربر باعث شده تا سرویس‌دهندگان شماره مجازی، ارائه شماره‌های مجازی این کشور را جدی بگیرند. شما می‌توانید خرید شماره مجازی انگلیس با پیش شماره 44+ را از سایت فالوورشه انجام دهید و از خدمات باکیفیت این فروشگاه بهره‌مند شوید.

خرید شماره مجازی فرانسه

با وجود اینکه خرید شماره مجازی تمام کشور ها از جمله انگلیس و آمریکا ممکن است، اما کاربران ارزش زیادی برای خرید شماره مجازی کشور فرانسه قائل هستند. بسیاری افراد که تجربه استفاده از شماره مجازی فرانسه را دارند، عمدتا به تعریف و تمجید از سرویس‌های این کشور می‌پردازند و رضایت کاملی از شماره‌های مجازی کشور فرانسه دارند. در حال کلی پیش شماره مجازی فرانسه، 33+ است که می‌توان آن را در ابتدای تمامی شماره‌های فرانسوی مشاهده کرد.

خرید شماره مجازی آلمان

هیچ شکی در مورد کیفیت و محبوبیت شماره‌های مجازی آلمان وجود ندارد. البته کاملا مشخص است که شماره مجازی آلمان و فرانسه شباهت‌های بسیاری دارند و به نوعی رقیب اصلی یکدیگر به شمار می‌روند. استفاده از شماره مجازی آلمان تجارت شما را متحول کرده و در گسترش کسب‌وکارتان در خارج از کشور به شما کمک خواهد کرد.

خرید شماره مجازی ترکیه

ترکیه یکی از کشوهایی است که موقعیت جغرافیایی خاصی دارد. قسمتی از این کشور در آسیا و قسمتی از آن در اروپا قرار دارد و همین امر باعث شده تا آن را کشوری اوراسیایی بنامند. در واقع ترکیه را می‌توان پلی بین دو قاره در نظر گرفت.

این کشور دارای مکان‌های توریسی و گردشگری زیادی است و همین امر باعث شده تا بالاترین نرخ جذب توریست را داشته باشد. اکثریت مردم این کشور مسلمان بوده و فرهنگی آمیخته با فرهنگ اسلامی دارند. تمامی این عوامل باعث می‌شود تا با داشتن شماره مجازی ترکیه به راحتی کسب‌وکار خود را گسترش داده و در نهایت درآمد بیشتری داشته باشید. با استفاده از شماره مجازی ترکیه می‌توانید در انواع شبکه‌های مجازی حضور داشته و از آن‌ها استفاده کنید. حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن اطلاعات شما، صرفه جویی در هزینه‌ها، استفاده برای موارد تبلیغاتی، استفاده تجاری و به صورت بیزینس، همگی جزو ویژگی‌های مثبت استفاده از این شماره مجازی هستند.

خرید شماره مجازی امارات

امارات نیز جزو کشورهایی به حساب می‌آید که بسیاری از افراد به دنبال داشتن شماره مجازی آن هستند. توجه داشته باشید که شماره مجازی امارات، شماره ثابت است و همین امر اعتبار کسب‌وکار شما را دو چندان می‌کند.

هزینه استفاده از شماره مجازی امارات بسیار ارزان‌تر از تلفن ثابت است؛ چراکه این شماره با اینترنت کار می‌کند و همین امر هزینه استفاده از آن را کاهش می‌دهد. همچنین توجه داشته باشید که شما می‌توانید از این شماره مجازی با فناری‌های مدرن مانند تلفن پاسخگو، ضبط صدا و تلفن گویا استفاده کنید.

خرید شماره مجازی ایران

یکی از سوالاتی که برای بیشتر کاربران ایجاد می‌شود این است که آیا امکان خرید شماره مجازی ایران وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بله، شماره مجازی ایران نیز برای استفاده در اپلیکیشن‌ها و موارد دیگر وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر به هر دلیلی مایل به استفاده از شماره خود نبوده و به دنبال یک شماره دیگر هستید، می‌توانید از شماره مجازی داخلی استفاده کنید. البته ذکر این نکته الزامی است که شماره مجازی ایرانی بیشتر برای استفاده در تلگرام بوده و نمی‌توانید همچون سایر شماره‌های مجازی از آن در نرم‌افزارهای دیگر هم استفاده کنید.

اپراتورهای مخابرات ایرانی همچون اپراتورهای سایر کشورها شماره مجازی ارائه نمی‌دهند. در واقع چیزی که تحت عنوان شماره مجازی ایرانی وجود دارد، به صورت اکانت آماده تلگرام و بعضا واتساپ فروخته می‌شود. فالوورشه خرید شماره مجازی ایران را توصیه نمیکند تا بعدها دچار دردسر نشوید.

خرید شماره مجازی تمام کشور ها

برای بسیاری از کسب‌وکارها و افراد با شغل‌های مختلاف ممکن است پیش بیاید که نیازمند چندین اکانت در شبکه‌های مجازی باشند. یکی از راه‌ها برای داشتن چندین اکانت در تلگرام، واتساپ و سایر شبکه‌های اجتماعی مختلف این است که شما چندین سیم کارت مختلف تهیه کنید.

این کار هزینه زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. راه دیگر برای داشتن چندین اکانت مجزا در شبکه‌های اجتماعی، خرید شماره مجازی است. این شماره‌ها با هزینه کمتر کار شما را راه انداخته و از صرف هزینه بیشتر نیز جلوگیری خواهند کرد. شماره مجازی برای اغلب کشورها وجود دارد و شما می‌توانید براساس نیاز خود اقدام به خرید یک یا چند شماره مجازی از یک یا چند کشور مختلف کنید.

البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که خرید شماره مجازی باید از جای مطمئن و قابل اعتماد انجام شود. متاسفانه برخی از افراد سودجو شماره‌های مجازی را به چند نفر فروخته و از این نظر منجر به ایجاد اختلال و یا از بین رفتن اطلاعات شخص می‌شوند. برای جلوگیری از این اتفاق‌ها بهتر است خرید شماره مجازی را از جای مطمئن انجام دهید تا بعدها دچار دردسر نشوید.

چرا به شماره مجازی نیاز داریم؟

دلایل مختلفی وجود دارند که می‌توانند منجر شوند افراد نیاز به شماره مجازی داشته باشند، برخی از مهم‌ترین دلایل نیاز به شماره مجازی عبارت‌اند از:

تحریم استفاده از برخی پلتفرم‌ها

متاسفانه بسیاری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی دسترسی شماره‌های ایرانی را به سایت و اپلیکیشن خود قطع کرده‌اند. همین امر باعث می‌شود تا افراد با شماره ایرانی نتوانند از امکانات این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها استفاده کنند؛ چراکه برای ثبت نام و استفاده از آن‌ها باید از شماره کشورهای دیگر استفاده کنید.

یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از این اپلیکیشن‌ها و یا استفاده از امکانات این سایت‌ها، استفاده از شماره مجازی است. این راه یکی از ارزان‌ترین و بهترین راه‌ها است تا بتوانید از امکانت این گونه سایت‌ها استفاده کنید.

نیاز به شماره جدید برای ثبت نام مجدد در برخی سایت‌ها

در برخی از سایت‌ها و یا اپلیکیشن‌ها شما تنها یک بار می‌توانید با استفاده از شماره تلفن خود ثبت نام کنید. در صورتی که قصد ثبت نام مجدد در این سایت‌ها و یا اپلیکیشن‌ها را داشته باشید، نیاز به یک شماره جدید خواهید داشت. یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای این کار، استفاده از شماره مجازی است.

عدم تمایل به آشکار شدن شماره همراه

بسیاری از افراد، به دلایل گوناگونی دوست ندارند شماره تلفن خود را در اختیار دیگران قرار دهند. برای ثبت نام در اغلب شبکه‌های مجازی، باید شماره تلفن همراه خود را وارد کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای این افراد استفاده از شماره مجازی است. شما می‌توانید از این شماره برای حضور در انواع شبکه‌های مجازی استنفاده کرده و شماره خود را آشکار نکنید. توجه داشته باشید هنگامی که شما از شماره مجازی استفاده می‌کنید، افرادی که شماره اصلی شما را دارند نیز نمی‌توانند با وارد کردن شماره شما در شبکه‌های مختلف اجتماعی و یا سایت‌های مختلف، شما را پیدا کنند.

وجود اختلال برای ثبت نام در برخی از سایت‌های خارجی

برخی از سایت‌های خارجی و یا اپلیکیشن‌ها، محدودیتی برای کاربران ایرانی در نظر نگرفته‌اند؛ اما به دلیل برخی اختلالات فنی و یا برخی موارد دیگر، در هنگام ثبت نام، کد تایید به شماره شما ارسال نمی‌شود. در این موارد نیز خرید شماره مجازی خارجی مشکل را حل کرده و ثبت نام شما با موفقیت انجام می‌شود.

گسترش کسب‌وکار

برخی از صاحبان کسب‌وکار، در کشورهای خارجی نیز فعالیت می‌کنند؛ اما نمایندگی رسمی در آن کشور ندارند. در این مواقع با خرید شماره مجازی آن کشور می‌توانند مشتریان خود را به دست آورده و کسب‌وکار خود را رونق دهند.

تمام مواردی که در بالا ذکر شد، برخی از دلایلی هستند که ممکن است به خاطر آن‌ها نیاز به شماره مجازی داشته باشید. البته برخی از افراد دیگر نیز به دلایل دیگری نیاز به شماره مجازی دارند و اقدام به خرید شماره مجازی می‌کنند.

خرید شماره مجازی ارزان

خرید شماره مجازی با توجه به کشور انتخابی شما، قیمت متفاوتی خواهد داشت. برای خرید شماره مجازی توجه داشته باشید تا در دام سودجویان این ماجرا نیفتید. همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم، بهتر است خرید خود را از مطمئن‌ترین و قابل اعتمادترین سایت انجام دهید تا بعد از خرید آن دچار مشکل نشوید.

اگر به دنبال خرید شماره مجازی ارزان و با قیمت مناسب هستید، ما در فالوورشه در خدمت شما هستیم. سفارشات شما در فالوورشه در کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت انجام شده و قیمت بسیار مناسبی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. همچنین حفظ امنیت کاربران در خرید شماره مجازی برای ما در اولویت بوده و حساب کاربری را با جدیدترین متد بانکداری و با امنیت بالا برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

خرید شماره مجازی دائمی

برخی از شماره‌های مجازی تنها برای مدت خاصی در اختیار شما قرار داده می‌شوند و بعد از یک دوره این شماره از دسترس شما خارج خواهد شد. استفاده از این شماره‌های مجازی شاید برای کوتاه مدت مناسب به نظر برسد، اما در دراز مدت مناسب نخواهد بود و ممکن است مشکلاتی برای شما به وجود آورد.

تصور کنید شما از یک شماره مجازی برای ثبت نام در اپلیکیشنی مانند اینستاگرام استفاده کرده‌اید، اگر این شماره مجازی دائمی نباشد، بعد از مدتی اگر بخواهید از طریق رمز فراموشی وارد اکانت خود شوید، امکان دریافت SMS برای شما وجود نخواهد داشت.

برای اینکه از این مشکلات جلوگیری کنید و در این موارد مشکل خاصی برایتان پیش نیاید، بهتر است در هنگام خرید شماره مجازی، اقدام به خرید شماره مجازی دائمی کنید. برای این کار باید خرید خود را از جایی انجام دهید که شماره مجازی خود را تضمین می‌کنند.

امنیت شماره مجازی

استفاده از شماره مجازی مزایای بسیاری دارد و همین امر باعث شده تا عده بسیار زیادی از افراد به استفاده از این شماره‌ها روی بیاورند. یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از افراد برای داشتن شماره مجازی، مسئله امنیت آن است. بسیاری از افراد اقدام به استفاده از شماره مجازی رایگان می‌کنند. در این مورد خاص باید یادآور شویم که استفاده از شماره مجازی رایگان هیچ‌گونه امنیتی ندارد و ممکن است مشکلات زیادی برای شما به وجود آورد.

البته خرید شماره مجازی از شرکت‌های معتبر باعث می‌شود تا امنیت این شماره‌ها بسیار بالا باشد. شرکت‌های حرفه‌ای که اقدام به فروش شماره‌های مجازی می‌کنند، تا حد بسیار زیادی امنیت این شماره‌ها را تامین می‌کنند. ما در فالوورشه با بالاترین امنیت و جدیدترین متد بانکداری امینت را برای شما به وجود می‌آوریم تا با خیال راحت شماره مجازی مورد نیاز خود را تهیه کرده و با استفاده از آن فعالیت خود را انجام دهید.

فالوورشه؛ مطمئن‌ترین مرجع برای خرید شماره مجازی

همان طور که اشاره کردیم، برای خرید شماره مجازی نباید به هر شخصی اعتماد کنید و برای انجام این کار بهتر است از یکی از شرکت‌های معتبر این کار را انجام دهید. ما در فالوورشه با ارائه خدمات با بهترین کیفیت و انجام سفارشات شما در کمترین زمان ممکن، شماره مجازی را با امنیت بالایی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهیم. شما می‌توانید برای خرید انواع شماره مجازی کشورهای مختلف، سفارش خود را ثبت کرده و بعد از دریافت شماره مجازی، نیاز خود را رفع کنید. ما در فالوورشه با در اختیار داشتن کارشناسان باتجریه و مجرب در این زمینه بستری را فراهم کرده‌ایم تا خرید شماره مجازی برای شما به راحتی و با امنیت بسیار بالا انجام شود. همچنین جهت دریاف شماره مجازی رایگان میتوانید آموزش ساخت شماره مجازی رایگان فالوورشه در قسمت بلاگ را مطالعه کنی

سوالات متدوال خرید شماره مجازی

درصورتی که راجع به خرید و فروش شماره مجازی و خدمات سایت فالوورشه  سوالی دارید، حتما این بخش را کامل بخوانید، اگر سوال شما در این بخش نبود می توانید از طریق واتساپ یا تلگرام به ما پیام دهید تا پشتیبان های سایت فالوورشه در کمترین زمان به سوالات شما عزیزان پاسخ بدهند.

1. آیا شماره مجازی برای رسانه دیگر وجود ندارد؟

بله وجود دارد، شما می توانید برای رسانه های دیگر نیز شماره مجازی تهیه کنید، برای استعلام قیمت رسانه مورد نظر خود، کافیست نام رسانه و کشوری که نیاز دارید را برای پشتیبان فالوورشه ارسال کنید تا بعد از برسی، به شما اطلاع داده شود. رسانه های دیگر عبارت اند از: تیندر (Tinder)، یاهو (Yahoo)، لاین (Line)، فیس بوک (Facebook)، توییتر (Twitter)، وی چت (Wechat)، تابائو (Taobao)، تنسنت کیو کیو (TencentQQ)، پی پال (Paypal)، وبمانی (Webmony)، زهو (Zoho)، نتفلیکس (Netflix)، بلیزارد (Blizzard)، ایمو (Imo) و… . (آیدی تلگرام پیشتیبان سایت: botfollower).

2. تفاوت میان شماره های ارزان تر و گران تر چیست؟

بعضی از شماره های ارزان تر ریپورت هستند و کیفیت و ماندگاری خوبی ندارند. البته مشکل ریپورت بودن شماره، تنها مربوط به شماره های تلگرام می باشد از جمله شماره های ریپورت تلگرام: روسیه، اوکراین، فرانسه و برزیل هستند. البته برخلاف شماره های روسیه و اوکراین، شماره های فرانسه و برزیل از ماندگاری و کیفیت خوبی برخوردار هستند اما برای خارج شدن از حالت ریپورت، باید به ربات اسپم بات پیام بدهید تا پس از مدتی از حالت ریپورت خارج شوند. شماره های گرانتر با کیفیت تر هستند و ماندگاری بالایی دارند و همچنین ریپورت نیستند. اما توجه داشته باشید گاهی علت گرانتر بودن یک شماره تنها به دلیل قوانین فروش شماره مجازی همان کشور است و قیمت آن بستگی به قوانین شماره مجازی کشور مورد نظر بستگی دارد، گران تر بودن شماره همیشه نشانه کیفیت بالاتر شماره نیست!

3. آیا امکان تغییر شماره برای اکانت وجود دارد؟

برای شماره مجازی تلگرام و شماره مجازی واتساپ این امکان وجود دارد، شما می توانید از شماره مجازی برای تغییر شماره خود استفاده کنید. برای مثال درحال حاضر شماره اکانت شما ایران است اما می خواهید آن را به یک اکانت مجازی تبدیل کنید، برای واتساپ و تلگرام این امکان وجود دارد اما برای اینستاگرام نمی توانید از این امکان استفاده کنید. شماره مجازی اینستاگرام فقط برای ثبت نام در اینستاگرام است و برای تغییر شماره از آن نمی توانید استفاده کنید.

4. آیا به جزء فروش شماره مجازی، خدمات دیگری ارائه می کنید؟

بله، فالوورشه فقط شامل خدمات خرید شماره مجازی نیست و  کلیه خدمات شبکه اجتماعی اینستاگرام وتلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی را انجام میدهد اعم از  خرید فالوور اینستاگرام یا خرید لایک اینستاگرام ارایه میدهد وبرای سفارش در سایت ثبت نام کنید و سفارش دهید 

 

6. آیا شماره مجازی سیمکارت ارائه می دهد؟

خیر. در صورتی که سیمکارت ارائه شود آن شماره دیگر مجازی نیست! سایت فالوورشه فقط خدمات شماره مجازی ارائه می دهد و خدمات خرید شماره های بین المللی در سایت ما موجود نمی باشد. بنابرین این شماره ها مجازی بوده و حالت فیزیکی ندارند.

7. آیا با شماره مجازی می توانم تماس تلفنی داشته باشم؟

در محیط خود برنامه می توانید تماس تلفنی داشته باشید، برای مثال با شماره مجازی تلگرام می توانید تماس تلفنی تلگرام داشته باشید، با شماره مجازی واتساپ می توانید تماس تلفنی یا تصویری واتساپ داشته باشید. اما به صورت مستقیم نمی توانید با خود شماره به یک سیمکارت پیام دهید یا تماس داشته باشید.

خرید شماره مجازی
ویژگی شماره مجازی فالوورشه
💎 کیفیت شمارهکاملا اختصاصی و تضمینی
🌎 کشور هاروسیه، کانادا، فرانسه، انگلیس و…
🎯 رسانه هاتلگرام، واتساپ، اینستاگرام و…
☎️ پشتیبانیدارد
💲 قیمتشروع از 29 هزار تومان
🎯 نحوه ثبت سفارشخرید از سایت به صورت آنلاین
 
 

آیا داشتن 5000+ مشتری اتفاقیست؟

تمام تمرکز ما بر روی کیفیت شماره هاست، برای همین شماره هر کشوری در سایت موجود نیست و شماره ها از مرجع اصلی و بین المللی فروش شماره مجازی خریداری می شود.

4.8/5 - (27 امتیاز)
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد