سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4825 فالوور ایرانی کیفیت متوسط (تا 30% هدیه) توضیحات 27,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (23,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (25,500  تومان )
600000/100 1 ساعت فعال
4830 فالوور ایرانی متا (ارتقا کیفیت) توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
10000/100 فعال
4817 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 35,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,000  تومان )
10000/100 6 ساعت 55 دقیقه فعال
4822 فالوور ویژه ایرانی + 20% هدیه توضیحات 49,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (40,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (46,500  تومان )
10000/200 فعال
4832 فالوور ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 52,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,500  تومان )
10000/100 فعال
4824 فالوور 90% ایرانی توضیحات 56,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
12000/200 فعال
5206 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 64,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
15000/100 فعال
5250 فالوور ایرانی سرور الماس (پیشنهادی) توضیحات 131,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (106,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (114,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (123,000  تومان )
4000/100 فعال
5288 فالوور ایرانی فوق کیفیت (پیشنهادی) توضیحات 176,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (143,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (154,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (165,000  تومان )
10000/100 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4848 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 5,920  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,810  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,180  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,550  تومان )
10000/100 19 دقیقه فعال
5289 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 6,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,460  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,880  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,300  تومان )
10000/100 فعال
4845 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
30000/100 40 دقیقه فعال
4847 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
50000/100 فعال
4844 لایک میکس کریستال توضیحات 11,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
100000/100 فعال
5290 لایک 40% ایرانی جدید توضیحات 16,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
10000/100 فعال
4846 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 20,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
10000/100 فعال
4840 لایک ایرانی با کیفیت (آپدیت جدید) توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
2000/100 59 دقیقه فعال
5222 لايک ایرانی (سرور آتش) توضیحات 25,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
100000/100 فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5219 فالوور خارجی ارزان توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
10000/50 14 دقیقه فعال
5253 فالوور میکس موشکی توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
200000/500 6 ساعت 29 دقیقه فعال
4833 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 28,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
1000000/500 فعال
5077 فالوور میکس خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 30,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (24,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (26,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (28,500  تومان )
100000/100 فعال
5182 فالوور خارجی باکیفیت و استوری دار توضیحات 48,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,780  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,840  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,900  تومان )
10000/100 فعال
فالوو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5192 فالوور واقعی توئیتر توضیحات 880,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (715,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (770,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (825,000  تومان )
5000/50 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5275 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 17,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
10000/10 فعال
5274 ویو استوری (پاندا) توضیحات 19,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
10000/10 فعال
5294 رای poll استوری اینستاگرام + ویو + آمار استوری توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,500  تومان )
50000/5 فعال
4870 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه قرمز سمت راست) توضیحات 148,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (124,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (144,000  تومان )
100000/100 فعال
4869 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه سبز سمت چپ) توضیحات 203,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (170,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (192,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (198,000  تومان )
10000/100 فعال
reels
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4923 لایک reels اینستاگرام توضیحات 22,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,000  تومان )
10000/100 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5079 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
1000000/100 فعال
5226 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
10000/100 فعال
5080 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 12,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
2000000/100 فعال
4894 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 20,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
5000000/100 فعال
4892 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
50000/100 فعال
خدمات ساند کلاد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5133 پلی soundcloud (ارزان) توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
10000000/1000 فعال
5132 پلی souncloud (با کیفیت) توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
100000/1000 فعال
5104 لایک sound cloud توضیحات 85,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (70,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (80,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (82,500  تومان )
5000/50 فعال
5101 فالوور sound cloud توضیحات 204,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (168,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (192,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (198,000  تومان )
2000/100 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4944 ممبر اد اجباری خالص ویو دار توضیحات 60,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (49,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,000  تومان )
5000/1000 فعال
4946 ممبر فیک کم ریزش توضیحات 64,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
5000/1000 فعال
5307 ممبر اد اجباری کانال تلگرام (هیدن) توضیحات 72,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
5000/1000 فعال
خدمات لایکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5073 لایک لایکی توضیحات 104,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (92,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (96,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (100,000  تومان )
10000/50 فعال
5072 فالوور لایکی توضیحات 531,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (486,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (495,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (517,500  تومان )
10000/50 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5134 فالوور اژدها (آپدیت جدید) توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
400000/100 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5295 بازدید لایو + لایک ( 15 دقیقه) توضیحات 125,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (102,050  تومان )
نمایندگی نقره ای: (109,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (117,750  تومان )
10000/100 فعال
5146 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 416,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (338,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (364,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (390,000  تومان )
10000/100 فعال
5156 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 671,680  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (545,740  تومان )
نمایندگی نقره ای: (587,720  تومان )
نمایندگی برنزی: (629,700  تومان )
10000/100 فعال
5186 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 720,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (585,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (630,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (675,000  تومان )
2000/20 فعال
خدمات لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5241 لایک پست لینکدین توضیحات 2,080,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,690,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,820,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,950,000  تومان )
2000/50 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5299 کامنت تبریک عروسی توضیحات 52,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,900  تومان )
200/10 فعال
5300 کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 52,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,900  تومان )
200/10 فعال
5301 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 52,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,900  تومان )
100/10 فعال
5302 کامنت عرض تسلیت توضیحات 52,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,900  تومان )
200/10 فعال
5303 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 52,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,380  تومان )
نمایندگی نقره ای: (45,640  تومان )
نمایندگی برنزی: (48,900  تومان )
100/10 فعال
5255 کامنت دلخواه ایرانی توضیحات 76,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (61,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (66,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (71,250  تومان )
10000/5 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5332 بازدید پست روبیکا (روبینو) توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
10000/25 فعال
5329 بازدید پست روبیکا (جدید) توضیحات 8,320  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,760  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,280  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,800  تومان )
5000/10 فعال
5335 بازدید پست آخر کانال روبیکا توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,250  تومان )
10000/25 فعال
5331 لایک روبیکا (روبینو) توضیحات 12,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
20000/25 فعال
5328 لایک واقعی روبیکا توضیحات 19,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
12000/10 فعال
5286 بازدید پست ایرانی [ واقعی ] توضیحات 28,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
100000/100 فعال
5330 فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 28,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
10000/25 فعال
5327 فالوور ایرانی روبیکا توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
80001/10 فعال
5285 لایک ایرانی [ واقعی ] توضیحات 35,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,000  تومان )
100000/100 فعال
5284 فالوور ایرانی [ واقعی ] توضیحات 80,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,000  تومان )
100000/100 فعال
5333 ممبر کانال روبیکا توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (150,000  تومان )
10000/25 فعال
5334 ممبر گروه (گپ) روبیکا توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (150,000  تومان )
10000/25 فعال
5287 ممبر کانال ایرانی [ واقعی ] توضیحات 240,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (195,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
100000/100 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5170 نظرسنجی ارزان توئیتر (Poll Votes) توضیحات 96,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
10000/100 فعال
5169 نظرسنجی (Poll Votes) توضیحات 240,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (195,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
5000/100 فعال
ویژه (ظرفیت بالا)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5306 پیج اینستاگرام با کیفیت (تحویل سریع) توضیحات 40,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,500  تومان )
2000000/100000 فعال
ری اکشن پریمیوم پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5309 ری اکشن میکس منفی ( 🥱🥴🌚🍌💔🤨😐😈 ) + ویو پست توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5310 Reaction (💯) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5311 Reaction (❤️‍🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
1000000/15 فعال
5312 Reaction (💋) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5313 Reaction (💔) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5314 Reaction (😐) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5315 Reaction (😍) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
1000000/15 فعال
5316 Reaction (😭) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5317 Reaction (👀) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5318 Reaction (🥴) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5319 Reaction (😈) + ویو پست تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
100000/10 فعال
5308 ری اکشن میکس مثبت ( 💯😍❤️‍🔥🤡🕊🐳 ) + ویو پست توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
100000/10 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5325 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 544,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (442,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (476,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (510,000  تومان )
4000/20 فعال
فالوور توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5324 فالوور توئیتر (ارزان) توضیحات 80,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,000  تومان )
5000/100 فعال
سی پی کالاف دیوتی موبایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5106 80 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 30,900  تومان 80/80 فعال
5107 160 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 61,900  تومان 160/160 فعال
5108 240 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 89,900  تومان 240/240 فعال
5109 320 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 120,900  تومان 320/320 فعال
5110 420 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 153,900  تومان 420/420 فعال
5111 880 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 309,900  تومان 880/880 فعال
5112 2400 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 779,000  تومان 2400/2400 فعال
5113 5000 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 1,519,000  تومان 5000/5000 فعال
5114 10000 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 2,890,000  تومان 10000/10000 فعال
5115 10800 سی پی کالاف دیوتی موبایل توضیحات 3,099,000  تومان 10800/10800 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5225 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 2,720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,210  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,380  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,550  تومان )
10000/100 فعال
5297 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
100000/10 فعال
4888 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 192,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (156,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (168,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (180,000  تومان )
10000/20 فعال
لایک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4912 لایک میکس نیترو (تا 20% هدیه) توضیحات 5,120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,160  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,800  تومان )
10000/50 14 دقیقه فعال
5256 لایک خارجی ارزان توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
100000/10 فعال
5279 لایک reels ارزان توضیحات 6,880  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,590  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,020  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,450  تومان )
100000/10 فعال
4909 لایک میکس توربو توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
50000/10 فعال
5257 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 7,520  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,110  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,580  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,050  تومان )
100000/100 فعال
5204 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
10000/20 فعال
4905 لایک خارجی خانم توضیحات 8,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,250  تومان )
30000/10 فعال
5203 لایک ارزان قیمت کیفیت مناسب توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
15000/50 فعال
5280 لایک reels باکیفیت توضیحات 12,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
50000/10 فعال
4913 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 19,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
20000/10 فعال
اختصاصی پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4920 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
5000/1000 فعال
4916 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 67,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
1000/1000 فعال
4917 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 97,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (84,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (91,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (97,500  تومان )
1000/1000 فعال
4918 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 150,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (150,000  تومان )
1000/1000 فعال
4915 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 277,350  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (240,370  تومان )
نمایندگی نقره ای: (258,860  تومان )
نمایندگی برنزی: (277,350  تومان )
1000/1000 فعال
ارزانترین های پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5229 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 2,560  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,080  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,240  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,400  تومان )
5000/10 فعال
4939 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
5000/20 فعال
4926 ❤️ لایک ارزان و با کیفیت توضیحات 3,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,120  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,360  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,600  تومان )
2000/10 فعال
4940 👥 فالوور اینستاگرام (ویژه) توضیحات 7,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
5000/10 فعال
4932 👀 ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION] توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
2000000/100 فعال
5190 👥فالوور ارزان + جبران ریزش 15 روزه توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
5000/10 فعال
بازدید پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4964 بازدید تک پست تلگرام (قابلیت بازدید برای پست فورواردی ) توضیحات 720  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (585  تومان )
نمایندگی نقره ای: (630  تومان )
نمایندگی برنزی: (675  تومان )
200000/100 فعال
5117 بازدید تک پست تلگرام کیفیت بالا توضیحات 1,120  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (910  تومان )
نمایندگی نقره ای: (980  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,050  تومان )
500000/10 فعال
5259 بازدید 5 پست آخر تلگرام توضیحات 1,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,500  تومان )
1000000/10 فعال
5098 بازدید 5 پست تلگرام کیفیت بالا (پشنهادی) توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
300000/100 فعال
4965 بازدید 5 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی) توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
200000/100 فعال
5260 بازدید 10 پست آخر تلگرام توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
20000/10 فعال
4956 بازدید ۵ پست تلگرام (آینده) توضیحات 4,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,750  تومان )
2000000/100 فعال
4959 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 5,280  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,290  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,620  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,950  تومان )
100000/100 فعال
5211 ویو 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 5,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,420  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,760  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,100  تومان )
500000/100 فعال
5261 بازدید 20 پست آخر تلگرام توضیحات 5,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,250  تومان )
20000/10 فعال
5268 بازدید تک پست تلگرام (سرعت طبیعی) توضیحات 5,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,550  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,900  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,250  تومان )
250000/30 فعال
5099 بازدید 10 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
300000/100 فعال
4966 بازدید 10 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
200000/100 فعال
4971 بازدید 10 پست تلگرام (آینده) توضیحات 9,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
2000000/100 فعال
5262 بازدید 50 پست آخر تلگرام توضیحات 11,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
20000/10 فعال
4967 بازدید 20 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,250  تومان )
200000/100 فعال
4972 بازدید 30 پست تلگرام (آینده) توضیحات 14,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
2000000/100 فعال
5210 ویو 30 پست تلگرام (آینده) توضیحات 17,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
500000/1000 فعال
4962 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 17,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
15000/500 فعال
5263 بازدید 100 پست آخر تلگرام توضیحات 19,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
20000/10 فعال
5116 بازدید 20 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 24,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
300000/100 فعال
4968 بازدید 50 پست تلگرام (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 28,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (25,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,000  تومان )
100000/100 فعال
5264 بازدید 200 پست آخر تلگرام توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
20000/10 فعال
5209 ویو 50 پست تلگرام (آینده) توضیحات 41,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (36,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (39,000  تومان )
500000/1000 فعال
5118 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 44,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
300000/1000 فعال
5265 بازدید 500 پست آخر تلگرام توضیحات 64,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
20000/10 فعال
5266 بازدید 750 پست آخر تلگرام توضیحات 72,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
20000/10 فعال
5100 بازدید 200 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 72,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (67,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (70,000  تومان )
300000/10 فعال
5208 ویو 100 پست تلگرام (آینده) توضیحات 96,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
100000/100 فعال
5267 بازدید 1000 پست آخر تلگرام توضیحات 112,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (91,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (105,000  تومان )
20000/10 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5230 ممبر کانال کیفیت مناسب توضیحات 72,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
5000/500 فعال
5069 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 88,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (71,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (77,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (82,500  تومان )
30000/500 فعال
5214 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 96,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
35000/500 فعال
5282 ممبر خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 123,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (107,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (115,500  تومان )
100000/25 فعال
5283 ممبر خارجی (بدون ریزش) توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (150,000  تومان )
60000/10 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5231 ممبر گروه کیفیت مناسب توضیحات 72,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
50000/500 فعال
5218 ممبر باکیفیت خارجی توضیحات 112,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (91,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (105,000  تومان )
30000/500 فعال
4975 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 128,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (104,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (112,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (120,000  تومان )
15000/10 فعال
5216 ممبر خارجی (کم ریزش) توضیحات 176,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (143,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (154,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (165,000  تومان )
10000/500 فعال
5217 ممبر واقعی خارجی (کم ریزش) توضیحات 224,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (182,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (196,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (210,000  تومان )
40000/100 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5136 Reaction (🎉) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/15 فعال
5137 Reaction (😢) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/15 فعال
5138 Reaction (🔥) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/15 فعال
5139 Reaction (👎) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/50 فعال
5140 Reaction (❤️) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/15 فعال
5143 Reaction (😁) + ویو پست توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/15 فعال
5234 Reaction (😱) + ویو پست تلگرام توضیحات 1,440  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,170  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,260  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,350  تومان )
1000000/15 فعال
5232 Reaction ( 🥰 )+ ویو پست تلگرام توضیحات 4,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,030  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,650  تومان )
500000/50 فعال
5233 Reaction (🤬) + ویو پست تلگرام توضیحات 4,960  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,030  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,340  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,650  تومان )
50000/10 فعال
5270 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏) (10 پست آینده) توضیحات 48,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
100000/10 فعال
5271 ری اکشن میکس منفی ( 👎 😱 💩 😢 🤮 ) (50 پست آینده) توضیحات 240,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (195,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
100000/10 فعال
5272 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 ) (50 پست آینده) توضیحات 240,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (195,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (210,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
100000/10 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5235 فالوور پیج فیسبوک (Classic) (30روز جبران ریزش) توضیحات 152,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (123,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (133,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (142,500  تومان )
1000000/500 فعال
5321 فالوور پروفایل / پیج فیسبوک (30روز جبران ریزش) توضیحات 176,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (143,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (154,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (165,000  تومان )
100000/100 فعال
5320 لایک پیج فیسبوک توضیحات 224,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (182,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (196,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (210,000  تومان )
75000/100 فعال
4998 فالوور پروفایل فیسبوک (جبران ریزش 30 روز) توضیحات 2,560,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,080,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,240,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,400,000  تومان )
1000/25 فعال
خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5086 ویو یوتیوب توضیحات 96,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
10000/100 فعال
5199 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 256,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (208,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (224,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (240,000  تومان )
5000/10 فعال
5181 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 560,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (455,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (490,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (525,000  تومان )
15000/50 فعال
5323 واچ تایم یوتیوب (ویدئو های طولانی ) توضیحات 575,840  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (467,870  تومان )
نمایندگی نقره ای: (503,860  تومان )
نمایندگی برنزی: (539,850  تومان )
50000/1000 فعال
5198 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 640,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (520,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (560,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (600,000  تومان )
15000/50 فعال
5001 کامنت (دلخواه و واقعی) یوتیوب توضیحات 688,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (559,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (602,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (645,000  تومان )
1000/10 فعال
5000 سابسکرایب یوتیوب (کم ریزش) توضیحات 720,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (585,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (630,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (675,000  تومان )
50000/50 فعال
خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5129 ویو توئیتر سریع و ارزان توضیحات 3,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
1000000/20 فعال
5009 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 299,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (299,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (322,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (345,000  تومان )
4000/20 فعال
خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5248 ویو فوق ارزان تیک تاک توضیحات 4,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
50000/1000 فعال
5148 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 6,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
10000/1000 فعال
5246 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
100000/1000 فعال
5242 فالوور خارجی توضیحات 288,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (234,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (252,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (270,000  تومان )
100000/5 فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5021 فالوور کلاب هاوس توضیحات 660,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (624,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (636,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (648,000  تومان )
3000/100 فعال
5020 فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 770,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (728,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (742,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (756,000  تومان )
5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5024 فالوور سرعت نور توضیحات 38,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (36,000  تومان )
1000000/100 فعال
5028 اسپاتیفای plays توضیحات 48,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
1000000000/1000 فعال
5326 اسپاتیفای plays (جبران ریزش) توضیحات 60,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (49,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (57,000  تومان )
500000/1000 فعال
5027 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 112,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (91,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (98,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (105,000  تومان )
1000000/1000 فعال
خدمات دیسکورد
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
5065 Discord Friend Request توضیحات 499,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (481,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (518,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (555,000  تومان )
2000/500 فعال
5064 ممبر دیسکورد (خانم) توضیحات 580,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (520,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (560,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (600,000  تومان )
10000/1000 فعال
5/5 - (22 امتیاز)