سرویس ها

فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6471 فالوور ایرانی (70%) + لایک 3 پست آخر توضیحات 123,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (97,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (105,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (112,500  تومان )
30000/100 1 ساعت 27 دقیقه فعال
6470 فالوور ایرانی (جدید) توضیحات 136,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (107,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (116,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (124,500  تومان )
25000/100 فعال
6019 فالوور 50% ایرانی توضیحات 152,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (126,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (136,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (147,000  تومان )
10000/200 فعال
6469 فالوور ایرانی + لایک 3 پست اخر + استوری (پیشنهادی) توضیحات 165,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (140,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (150,000  تومان )
10000/500 فعال
6013 فالوور ایرانی فوق کیفیت توضیحات 174,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (144,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (156,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (168,000  تومان )
5000/100 فعال
6468 فالوور اینستاگرام فول ایرانی [پیشنهادی] توضیحات 196,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (168,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (175,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (182,000  تومان )
20000/50 فعال
6467 فالوور 100% ایرانی + لایک ۵ پست آخر توضیحات 224,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (192,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (200,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (208,000  تومان )
30000/500 فعال
6010 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 552,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (508,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (518,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (528,000  تومان )
1000/1000 فعال
6014 فالوور پاپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 825,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (780,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (795,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (810,000  تومان )
1000/1000 فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6474 فالوور خارجی پرسرعت توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
100000/10 34 دقیقه فعال
6473 فالوور خارجی کیفیت عالی توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
300000/10 فعال
6476 فالوور باکیفیت سریع توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
500000/10 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6032 لایک میکس ایرانی توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
50000/100 13 دقیقه فعال
6035 لایک 40% ایرانی جدید توضیحات 16,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
25000/100 فعال
6040 لايک ایرانی + 50% سیو + 50% شیر توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
20000/200 فعال
6479 لایک 100% ایرانی توضیحات 74,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
20000/50 فعال
6038 لایک مرد ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 87,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (81,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (84,000  تومان )
15000/50 فعال
6037 لایک خانم ایرانی دارای پروفایل و پست توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (81,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (87,000  تومان )
15000/50 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6485 ویو استوری سریع توضیحات 14,850  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
10000/10 فعال
6486 ویو استوری (عربی) توضیحات 18,150  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
10000/10 فعال
6487 ویو استوری (آذربایجان + ترکیه) توضیحات 18,150  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
10000/10 فعال
6048 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 19,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (18,000  تومان )
10000/10 فعال
6484 ویو + لایک استوری (کیفیت بالا) توضیحات 90,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (71,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (77,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (82,500  تومان )
10000/10 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6055 بازدید لایو ارزان ( 15 دقیقه) توضیحات 82,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,000  تومان )
20000/10 فعال
6053 بازدید لایو + لایک ( 30 دقیقه) توضیحات 275,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (242,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (253,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (264,000  تومان )
10000/10 فعال
6054 بازدید لایو + لایک ( 60 دقیقه) توضیحات 517,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (477,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (486,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (495,000  تومان )
10000/10 فعال
6052 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 550,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (520,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (530,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (540,000  تومان )
2000/20 فعال
استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6510 لایک استوری تلگرام توضیحات 181,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (143,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (154,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (165,000  تومان )
10000/10 فعال
تبلیغات تلگرام (ads)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6512 بازدید تلگرام ads توضیحات 132,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (104,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (112,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (120,000  تومان )
20000/5000 فعال
بازدید ویدیو فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6515 بازدید ویدیو فیسبوک (واقعی) توضیحات 16,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,000  تومان )
1000000/500 فعال
6514 بازدید ویدیو فیسبوک (باکیفیت) توضیحات 99,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (78,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,000  تومان )
1000000/500 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6059 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 9,075  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,150  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,250  تومان )
10000/50 فعال
6490 اشتراک گذاری اینستاگرام (سرعت بالا) توضیحات 41,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,500  تومان )
50000/10 فعال
6491 shares (اشتراک گذاری) پست (سرعت بالا) توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
1000000/100 فعال
6060 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 130,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (115,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (120,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (125,000  تومان )
10000/20 فعال
6062 ممبر کانال اینستاگرام توضیحات 420,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (367,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (385,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (402,500  تومان )
10000/10 فعال
فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6516 فالوور پروفایل/ پیج فیسبوک (ارزان) توضیحات 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
5000/100 فعال
6517 فالوور پروفایل فیسبوک (ارزان) توضیحات 21,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
10000/100 فعال
کامنت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6526 کامنت تعریف از پست توییتر توضیحات 1,030,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (974,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (993,220  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,011,960  تومان )
1000/5 فعال
6527 کامنت تعریف و تمجید از شخص توییتر توضیحات 1,030,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (974,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (993,220  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,011,960  تومان )
1000/5 فعال
6528 کامنت تعریف از پست آموزشی توییتر توضیحات 1,030,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (974,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (993,220  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,011,960  تومان )
1000/5 فعال
6529 کامنت اخبار توییتر توضیحات 1,030,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (974,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (993,220  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,011,960  تومان )
1000/5 فعال
6530 کامنت عمومی توییتر (مناسب پست متن) توضیحات 1,030,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (974,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (993,220  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,011,960  تومان )
1000/5 فعال
6531 کامنت طنز توییتر توضیحات 1,030,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (974,480  تومان )
نمایندگی نقره ای: (993,220  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,011,960  تومان )
1000/5 فعال
6525 کامنت دلخواه توییتر توضیحات 1,145,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,082,640  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,103,460  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,124,280  تومان )
1000/5 فعال
6532 کامنت ایموجی توییتر (X) توضیحات 2,200,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,080,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,120,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (2,160,000  تومان )
1000/10 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6069 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
1000000/100 فعال
6072 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 33,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
100000/100 فعال
6492 اینگیجمنت + ایمپرشن + شیر + ریچ + پروفایل ویزیت (پیشنهادی) توضیحات 148,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (117,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (126,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (135,000  تومان )
100000/100 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6495 لایک کامنت توضیحات 148,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (117,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (126,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (135,000  تومان )
5000/5 فعال
6493 کامنت دلخواه ایرانی (واقعی و فعال) توضیحات 564,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (507,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (517,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (540,500  تومان )
5000/5 فعال
خدمات پینترست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6537 فالوور پینترست واقعی توضیحات 911,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (862,160  تومان )
نمایندگی نقره ای: (878,740  تومان )
نمایندگی برنزی: (895,320  تومان )
10000/10 فعال
خدمات نماشا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6540 بازدید نماشا توضیحات 8,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
10000/500 فعال
لایک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6088 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 4,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
10000/20 فعال
6091 لایک میکس توربو توضیحات 8,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
50000/10 فعال
6092 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 14,850  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (12,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,500  تومان )
50000/10 فعال
6498 لایک خارجی واقعی توضیحات 26,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,000  تومان )
20000/20 فعال
6499 مولتی لایک تمام پست‌ها توضیحات 33,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
100000/100 فعال
اختصاصی پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6098 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 23,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,000  تومان )
5000/1000 فعال
6097 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 41,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,500  تومان )
100000/1000 فعال
6094 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 77,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (68,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (71,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,250  تومان )
1000/1000 فعال
6095 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 110,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (97,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (102,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (106,250  تومان )
1000/1000 فعال
ارزانترین های پنل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6101 ❤️ لایک خارجی فوق ارزان توضیحات 3,300  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (2,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,000  تومان )
5000/10 فعال
6102 ❤️ لایک اینستاگرام (ویژه) توضیحات 4,125  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,750  تومان )
5000/25 فعال
پیج اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6109 پیج اینستاگرام (ایرانی) توضیحات 82,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (65,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (70,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,000  تومان )
100000/5000 فعال
6503 تیک آبی اینستاگرام توضیحات 18,000,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,800,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (17,250,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,550,000  تومان )
1000/1000 فعال
ریلز (Reels)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6111 لایک reels ارزان توضیحات 7,425  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,850  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,750  تومان )
100000/10 فعال
6110 لایک پرسرعت (ارزان) (پیشنهادی) توضیحات 8,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
50000/100 فعال
6504 نظرسنجی ریلز (Reels Quiz Voting) توضیحات 345,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (318,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (324,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (330,000  تومان )
10000/10 فعال
فالوور میکس ایرانی و خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6115 فالوور ایرانی - هندی (آپدیت) توضیحات 37,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,500  تومان )
10000/100 فعال
6118 فالوور ایرانی (آلفا) توضیحات 47,850  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (40,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (43,500  تومان )
350000/100 فعال
6120 فالوور اختصاصی (پیشنهادی) توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
80000/100 فعال
6116 فالوور ایرانی متا (ارتقا کیفیت) توضیحات 59,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (46,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
25000/100 فعال
6113 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 66,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
150000/100 فعال
6117 فالوور ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 74,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (58,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
400000/100 فعال
ممبر کانال (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6127 ممبر ادد اجباری (کانال زیر 300 کا) توضیحات 114,800  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (102,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (106,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (110,700  تومان )
8000/1000 فعال
6131 ممبر اد اجباری + ویو (10 پست آینده) + ری اکشن میکس مثبت تلگرام (10 پست آینده) توضیحات 119,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (106,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (110,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (114,750  تومان )
30000/2000 فعال
ممبر گروه (ایرانی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6141 ممبر آپلودر گروه تلگرام توضیحات 337,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (297,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (310,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (324,000  تومان )
10000/1000 فعال
بازدید پست های اخیر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6147 بازدید 50 پست تلگرام کیفیت بالا (پیشنهادی) توضیحات 49,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (39,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (42,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (45,000  تومان )
300000/1000 فعال
ممبر کانال (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6153 ممبر خارجی (سرعت بالا) توضیحات 77,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (68,750  تومان )
نمایندگی نقره ای: (71,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,250  تومان )
30000/500 فعال
6154 ممبر میکس خارجی (پرسرعت) توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
35000/500 فعال
6163 ممبر پریمیوم + ویو (7 روزه) توضیحات 420,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (367,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (385,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (402,500  تومان )
20000/10 فعال
ممبر گروه (خارجی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6165 ممبر گروه خارجی (ارسال آنی) توضیحات 91,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (81,250  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (87,750  تومان )
15000/10 فعال
6507 ممبر فیک گروه تلگرام (بدون ریزش) توضیحات 140,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (110,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (119,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (127,500  تومان )
10000/500 فعال
ری اکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6174 ری اکشن میکس مثبت ( 👍 ❤ 🔥 🎉 👏) (10 پست آینده) توضیحات 78,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (69,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (72,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (75,000  تومان )
100000/20 فعال
ری اکشن پریمیوم پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6197 Reaction (😐) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6200 Reaction (🥴) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6204 Reaction (🤡) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6207 Reaction ( 🍌 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6209 Reaction ( 🌚 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6210 Reaction ( 👀 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6211 Reaction ( 😴 ) + ویو پست تلگرام توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/10 فعال
6192 ری اکشن میکس منفی ( 🥱🥴🌚🍌💔🤨😐😈 ) + ویو پست توضیحات 11,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
100000/10 فعال
6195 Reaction (💋) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
100000/10 فعال
6199 Reaction (😭) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
100000/10 فعال
6201 Reaction (😈) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
100000/10 فعال
6203 Reaction (🕊) + ویو پست تلگرام توضیحات 11,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
100000/10 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6212 👀 ویو استوری تلگرام توضیحات 54,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (48,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (50,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,000  تومان )
50000/10 فعال
6213 بازدید استوری تلگرام باکیفیت توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
100000/10 فعال
بوست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6217 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (1 روزه) توضیحات 1,957,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,938,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,938,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,957,000  تومان )
1000/10 فعال
6216 بوست کانال تلگرام توسط کاربران پریمیوم (7 روزه) توضیحات 9,270,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,180,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,180,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,270,000  تومان )
10000/5 فعال
کامنت تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6218 کامنت رندوم تلگرام (ایرانی-عربی) توضیحات 208,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (184,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (192,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (200,000  تومان )
5000/10 فعال
بازدید تک پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6511 بازدید تک پست تلگرام (سریع) توضیحات 2,145  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,690  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,820  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,950  تومان )
100000/300 فعال
6226 بازدید تک پست تلگرام + 20% ری اکشن میکس مثبت توضیحات 4,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
80000/1000 فعال
6224 بازدید تک پست تلگرام (کیفیت مناسب) توضیحات 18,150  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
100000/100 فعال
خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6229 فالوور پروفایل فیسبوک توضیحات 187,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (165,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (172,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (180,000  تومان )
2000/100 فعال
6231 فالوور پروفایل فیسبوک (جبران ریزش 30 روز) توضیحات 1,560,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,430,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,495,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,495,000  تومان )
1000/25 فعال
ری اکشن پست فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6236 ری اکشن [LOVE ❤️] پست فیسبوک توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
10000/50 فعال
6237 ری اکشن [HaHa 😂] پست فیسبوک توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
10000/50 فعال
6240 ری اکشن [Sad 😢] پست فیسبوک توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
10000/50 فعال
6242 ری اکشن [Likes👍] پست فیسبوک توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
10000/50 فعال
6243 ری اکشن [Angry🤬] پست فیسبوک توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
10000/50 فعال
6244 ری اکشن [Wow😲] پست فیسبوک توضیحات 46,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (36,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (39,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (42,000  تومان )
10000/50 فعال
6238 ری اکشن [😘] پست فیسبوک توضیحات 54,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,500  تومان )
10000/100 فعال
6239 ری اکشن [😱] پست فیسبوک توضیحات 54,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,500  تومان )
10000/100 فعال
6241 ری اکشن [😠] پست فیسبوک توضیحات 54,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,500  تومان )
10000/100 فعال
سابسکرایب (دنبال کننده)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6247 سابسکرایب + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 350,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (322,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (336,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (336,000  تومان )
15000/50 فعال
6248 سابسکرایب یوتیوب توضیحات 375,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (360,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (360,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (375,000  تومان )
15000/50 فعال
واچ تایم یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6519 واچ تایم یوتیوب (60 ثانیه) (واقعی) توضیحات 3,570,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,536,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,536,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,570,000  تومان )
500/5 فعال
لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6254 لایک ویدیو short یوتیوب (باکیفیت و سریع) توضیحات 70,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (65,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,500  تومان )
30000/10 فعال
6252 لایک یوتیوب (ظرفیت بالا) توضیحات 108,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (96,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (100,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (104,000  تومان )
100000/20 فعال
6255 لایک یوتیوب + 20% کامنت ایموجی (باکیفیت) توضیحات 195,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (172,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (180,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (187,500  تومان )
100000/100 فعال
ویو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6257 ویو ویدیو short یوتیوب توضیحات 121,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (108,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (112,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (117,000  تومان )
100000/100 فعال
6258 ویو یوتیوب + 50% لایک (باکیفیت) توضیحات 195,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (172,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (180,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (187,500  تومان )
10000/100 فعال
6260 ویو یوتیوب + 20% کامنت ایموجی توضیحات 195,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (172,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (180,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (187,500  تومان )
1000000/100 فعال
6259 ویو + 50% لایک + 10% کامنت ایموجی یوتیوب توضیحات 234,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (207,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (216,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
1000000/100 فعال
کامنت یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6520 کامنت دلخواه یوتیوب (ارزان) توضیحات 116,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (104,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (108,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (112,000  تومان )
5000/10 فعال
6263 کامنت (ایموجی) یوتیوب توضیحات 351,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (312,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (325,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (338,000  تومان )
10000/10 فعال
اشتراک گذاری یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6273 اشتراک گذاری یوتیوب توضیحات 148,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (131,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (136,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (142,500  تومان )
100000/500 فعال
سایر خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6278 کلیک لینک توییتر توضیحات 24,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
100000/100 فعال
6279 ایمپرشن توییتر توضیحات 37,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,500  تومان )
10000/100 فعال
6276 شنونده Space توییتر (15 دقیقه) توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (420,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (440,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
9999/100 فعال
6277 شنونده Space توییتر (30 دقیقه) توضیحات 825,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (780,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (795,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (802,500  تومان )
9999/100 فعال
لایک توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6282 لایک واقعی توییتر (پیشنهادی) توضیحات 325,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (287,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (300,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (312,500  تومان )
4000/20 فعال
6283 لایک واقعی توییتر (جبران ریزش 30 روزه) توضیحات 437,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (385,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (402,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (420,000  تومان )
4000/20 فعال
6284 لایک واقعی توییتر + ایمپرشن توضیحات 437,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (385,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (402,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (420,000  تومان )
4000/100 فعال
ریتوئیت توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6286 ری پست واقعی توئیتر توضیحات 221,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (195,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (204,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (212,500  تومان )
250/50 فعال
6285 ری توئیت توییتر توضیحات 291,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (256,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (267,950  تومان )
نمایندگی برنزی: (279,600  تومان )
20000/10 فعال
ویو توئیتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6290 ویو ویدیو توئیتر سریع توضیحات 4,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
500000/20 فعال
خدمات لینکدین
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6294 لایک پست لینکدین توضیحات 1,870,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,785,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,819,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,836,000  تومان )
2000/50 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6298 فالور تیک تاک کیفیت خوب توضیحات 402,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (367,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (385,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (385,000  تومان )
100000/100 فعال
ویو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6302 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 6,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,000  تومان )
50000/1000 فعال
6300 ویو تیک تاک (سریع) توضیحات 9,900  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,800  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (9,000  تومان )
100000/1000 فعال
6301 ویو ارزان تیک تاک توضیحات 11,550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (9,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,500  تومان )
10000/1000 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6306 لایک تیک تاک (ارزان) توضیحات 24,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
5000/20 فعال
6304 لایک تیک تاک (کیفیت بالا) توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
50000/50 فعال
6305 لایک تیک تاک (سریع) توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
50000/20 فعال
کامنت تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6308 کامنت تعریف از پست تیک تاک توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (460,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/10 فعال
6309 کامنت تعریف و تمجید از شخص تیک تاک توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (460,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/10 فعال
6310 کامنت تعریف از پست آهنگ تیک تاک توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (460,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/10 فعال
6311 کامنت تعریف از پست آموزشی تیک تاک توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (460,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/10 فعال
6312 کامنت عمومی ویدیو تیک تاک توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (460,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/10 فعال
6313 کامنت طنز ویدیو تیک تاک توضیحات 480,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (440,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (460,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (460,000  تومان )
1000/10 فعال
6307 کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات 504,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (462,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (483,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (483,000  تومان )
1000/10 فعال
سایر خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6315 لایک لایو تیک تاک توضیحات 4,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
1000000/10 فعال
سایر خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6316 ادد پلی لیست آپارات توضیحات 33,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (28,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
100/30 فعال
6317 شیر آپارات توضیحات 41,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,500  تومان )
100/30 فعال
فالوور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6318 فالوور آپارات ارزان توضیحات 66,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
2000/50 فعال
6319 فالوور آپارات (یاقوت) توضیحات 84,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (75,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (78,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (81,000  تومان )
100000/100 فعال
بازدید ویدیو آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6322 بازدید ویدیو آپارات (یاقوت) توضیحات 8,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,500  تومان )
100000/1000 فعال
6321 بازدید واقعی ویدیو آپارات توضیحات 13,200  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
1000/50 فعال
6320 بازدید اتومات پست های آپارات (واقعی) توضیحات 24,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
1000/100 فعال
لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6324 لایک آپارات (یاقوت) توضیحات 36,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,000  تومان )
5000/100 فعال
کامنت آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6325 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فوتبالی) توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
30/10 فعال
6326 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های آموزشی) توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
30/10 فعال
6327 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های طنز) توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
30/10 فعال
6328 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های فیلم و سریال) توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
30/10 فعال
6329 کامنت آپارات (تعریف و تمجید از پست های گیم و بازی) توضیحات 57,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (49,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (52,500  تومان )
30/10 فعال
6330 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 66,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (56,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (60,000  تومان )
30/10 فعال
خدمات کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6333 فالوور کلاب هاوس (ارزان) توضیحات 229,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (204,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (212,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (221,000  تومان )
3000/20 فعال
6332 فالوور خارجی کلاب هاوس (باکیفیت) توضیحات 667,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (609,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (638,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (638,000  تومان )
5000/50 فعال
خدمات اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6340 سیو اسپاتیفای (Trackو Album) توضیحات 23,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (21,000  تومان )
100000/20 فعال
6337 فالوور اسپاتیفای توضیحات 24,750  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
50000/100 فعال
6336 اسپاتیفای plays توضیحات 37,950  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,500  تومان )
1000000000/5000 فعال
6341 اسپاتیفای Plays (واقعی) توضیحات 41,250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (32,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (37,500  تومان )
100000/1000 فعال
6339 فالوور اسپاتیفای (باکیفیت) توضیحات 54,450  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,200  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,500  تومان )
100000/20 فعال
6335 اسپاتیفای Playlist Plays توضیحات 108,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (96,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (100,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (104,000  تومان )
1000000/1000 فعال
خدمات واتساپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6350 ری اکشن میکس واتساپ (👍❤😂😲😥🙏) توضیحات 310,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (276,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (287,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (299,000  تومان )
200/10 فعال
6343 ممبر کانال واتساپ ارزان توضیحات 370,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (325,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (340,400  تومان )
نمایندگی برنزی: (355,200  تومان )
500/10 فعال
6342 ممبر کانال واتساپ توضیحات 414,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (379,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (396,750  تومان )
نمایندگی برنزی: (396,750  تومان )
500/10 فعال
خدمات لایکی
شناسه نام